Strategia Santander Bank Polska S.A.

Cel strategiczny

Strategiczna wizja Santander Bank Polska zakłada osiągnięcie pozycji banku pierwszego wyboru dla klientów indywidualnych i biznesowych w Polsce, cieszącego się ich trwałą lojalnością, jak również lojalnością pracowników, społeczności i akcjonariuszy.

Cele szczegółowe

Aby osiągnąć główny cel strategiczny, Bank zdefiniował na lata 2018-2020 i konsekwentnie realizuje cele szczegółowe, odnoszące się do poszczególnych grup interesariuszy.

Dla osiągnięcia celu strategicznego oraz celów szczegółowych Santander Bank Polska realizuje kompleksową transformację, obejmującą wszystkie obszary biznesu. W perspektywie 2020 transformacja strategiczna koncentruje się na transformacji modelu biznesowego, transformacji cyfrowej oraz transformacji kulturowej, jak też na inwestycjach w rozwój CRM oraz centralne zarządzanie danymi. Jednocześnie strategia 2018-2020 stanowi kontynuację dotychczasowych kierunków rozwoju. Ich skuteczna realizacja pozwoliła Santander Bank Polska stać się trzecim największym bankiem w Polsce, który w wielu aspektach wyznacza standardy rynkowe i jest benchmarkiem dla innych instytucji finansowych. Ze względu na dynamikę i złożoność zmian zachodzących w otoczeniu makroekonomicznym, strategia Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska poddawana jest systematycznej weryfikacji, co zapewnia szybką reakcję na pojawiające się zmiany w otoczeniu zewnętrznym oraz trendy rynkowe.

Bank Jaki Chcesz

Santander Bank Polska to Bank Jaki Chcesz. Taka obietnica marki wprost odzwierciedla fakt, że w centrum uwagi całej organizacji są klient i jego potrzeby. W oparciu o dogłębne zrozumienie oczekiwań współczesnych konsumentów, strategiczne i bieżące zarządzanie biznesem jest ukierunkowane na wyłącznie na działania, które bezpośrednio lub pośrednio zapewniają wartość dodaną dla klientów. W ten sposób strategia wspiera zwiększanie udziałów rynkowych Santander Bank Polska oraz wzmacniają jego pozycję konkurencyjną. W swojej bieżącej działalności i procesach planowania przyszłych działań Santander Bank Polska bierze pod uwagę wymagania klientów, którzy coraz intensywniej i w coraz większym zakresie żyją w świecie cyfrowym, opartym na wschodzących technologiach i Internecie. Stąd oprócz bezpieczeństwa, bank stawia na rozwój innowacji dla klientów indywidualnych oraz firmowych oraz digitalizację swoich usług.

Spółki zależne

Strategia Santander Bank Polska obejmuje również założenie o maksymalizacji zadowolenia i lojalności klientów w ścisłej współpracy ze spółkami z Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska. Takie podejście, oprócz generowania synergii biznesowych, pozwala na oferowanie kompleksowej oferty dla klientów, rozbudowanej o poza strircte bankowe rozwiązania takie jak np. ubezpieczenia, leasing, faktoring czy fundusze inwestycyjne.

Wartości korporacyjne

Wszystkie cele i działania Santander Bank Polska są realizowane z uwzględnieniem wartości korporacyjnych Grupy Santander, obowiązujących na wszystkich jej rynkach:

 
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka