Rating Moody's Investors Service Kredyt Banku

INFORMACJA Z DNIA 11 MARCA 2009 ROKU
Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług ratingowych, zawartej pomiędzy Kredyt Bankiem S.A. oraz Moody’s Investors Service. Decyzja ta wynika z faktu, iż Bank w najbliższym czasie nie planuje pozyskiwania finansowania długoterminowego ze źródeł zewnętrznych, uzasadniającego posiadanie ocen ratingowych.
Zgodnie z informacją przekazaną w dniu 11 marca 2009 roku przez Moody’s Investors Service, wycofanie ratingów KB S.A. nie oznacza zmiany oceny wiarygodności kredytowej Banku.

INFORMACJA Z DNIA 26 STYCZNIA 2009 ROKU
Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 26 stycznia 2009 roku agencja ratingowa Moody’s Investors Service potwierdziła długoterminową ocenę ratingową dla depozytów Kredyt Banku S.A. na poziomie A2 oraz zmieniła perspektywę dla powyższego ratingu długoterminowego ze stabilnej na negatywną.

Powyższe decyzje ratingowe zostały podjęte w wyniku decyzji o obniżeniu ratingów KBC Banku – podmiotu dominującego wobec Kredyt Banku S.A.

Jednocześnie Kredyt Bank S.A. informuje, że pozostałe oceny ratingowe Kredyt Banku S.A. przyznane przez Moody’s Investors Service pozostają na dotychczasowych poziomach tj.:
- ocena krótkoterminowa: Prime-1,
- ocena siły finansowej: D.
Perspektywa dla powyższych ratingów pozostaje stabilna.

INFORMACJA Z DNIA 26 LUTEGO 2007 ROKU
Zarząd Kredyt Banku S.A., na podstawie informacji otrzymanej w dniu 26 lutego br. od agencji ratingowej Moody's Investors Service informuje, że w dniu 23 lutego br., ze względu na wdrożenie nowych metodologii w zakresie obliczania ocen ratingowych, agencja ratingowa Moody's Investors Service dokonała zmiany ratingu siły finansowej Kredyt Banku S.A. z D- na D (stabilna perspektywa).

Długo i krótko-terminowe oceny ratingowe dla depozytów pozostają bez zmian odpowiednio na poziomie: A2/P-1 ze stabilną perspektywą.
Ocena ratingowa A2 oznacza dobrą zdolność do regulowania zobowiązań a ocena P-1 doskonałą zdolność do regulowania zobowiązań krótkoterminowych.

INFORMACJA Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2005 ROKU
Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 19 września 2005 roku międzynarodowa agencja ratingowa Moody`s Investors Service podwyższyła rating siły finansowej Kredyt Banku S.A. z "E+" na "D-" (stabilna perspektywa)

Długo i krótko-terminowe oceny ratingowe dla depozytów pozostają bez zmian odpowiednio na poziomie: A2/P-1 ze stabilną perspektywą. Ocena ratingowa A2 oznacza dobrą zdolność do regulowania zobowiązań a ocena P-1 doskonałą zdolność do regulowania zobowiązań krótkoterminowych.

Agencja Moody`s Investors Service zwraca uwagę, że podwyższenie ratingu siły finansowej związane jest z poprawą pozycji finansowej Kredyt Banku S.A., ponadto Agencja podkreśla istotny spadek kosztów Banku związany z realizowanym programem restrukturyzacji oraz wysoki poziom współczynnika wypłacalności Banku.

INFORMACJA Z DNIA 21 LISTOPADA 2003 ROKU
Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 21 listopada 2003 roku międzynarodowa agencja ratingowa Moodys utrzymała długo i krótko-terminowe oceny ratingowe dla depozytów na poziomie odpowiednio:A2/P-1 ze stabilną perspektywą. Ocena ratingowa A2 oznacza dobrą zdolność do regulowania zobowiązań a ocena P-1 doskonałą zdolność do regulowania zobowiązań krótkoterminowych.

Jednocześnie agencja obniżyła rating siły finansowej Kredyt Banku S.A. z "D-" na "E+" Agencja uzasadnia, iż decyzja ta ma związek z tworzeniem rezerw w IV kwartale br. co będzie miało negatywny wpływ na wielkość kapitałów Banku.

Ponadto agencja ratingowa podkreśliła, że głównym inwestorem Kredyt Banku jest belgijski KBC Bank N.V. oceniany przez Moodys na wysokim poziomie Aa3/P-1 oraz sile finansowej "B". Obecnie KBC Bank NV udziela Kredyt Bankowi znacznej pomocy finansowej oraz deklaruje dalsze inwestycje w celu utrzymania bezpieczeństwa Banku. Łączna wartość wsparcia finansowego ze strony KBC wyniesie blisko 5 miliardów złotych.


INFORMACJA Z DNIA 15 STYCZNIA 2003 ROKU
Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że agencja ratingowa Moody's Investors Service podwyższyła Bankowi ocenę ratingową z Baa1/P-2 do A2/P-1 z perspektywą stabilną oraz potwierdziła ocenę ratingową A2 dla papierów dłużnych gwarantowanych przez Kredyt bank S.A., a wyemitowanych przez Kredyt International Finance B.V. - spółkę w 100% zależną od Kredyt Banku S.A.

Agencja wzięła pod uwagę strategiczny udział KBC Banku N.V. w akcjonariacie Kredyt Banku. KBC Bank N.V. jest oceniany na poziomie Aa3/P-1 przy stabilnych perspektywach.


INFORMACJA Z DNIA 8 LISTOPADA 2002 ROKU
Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 8 listopada 2002r. agencja ratingowa Moody's Investors Service Ltd. obniżyła rating siły finansowej Kredyt Banku S.A. z D na D-. Perspektywa ratingu siły finansowej jest stabilna.
Pozostałe oceny ratingowe zostały nie zmienione, tj. ocena długoterminowa na poziomie Baa1, a krótkoterminowa na poziomie P-2.

Agencja uzasadnia, iż decyzja ta ma związek m.in. z wysokimi obciążeniami finansowymi Banku wynikającymi z ryzyka kredytowego i rynkowego, mimo wzrostu przychodów z działalności bankowej dzięki realizowanym inwestycjom w rozwój produktów i kanałów dystrybucji.


INFORMACJA Z DNIA 21 LUTEGO 2002 ROKU
Zarząd Kredyt Banku informuje, że agencja ratingowa Moody’s Investors Service podwyższyła z Baa1 do A2 ocenę ratingową dla papierów dłużnych gwarantowanych przez Kredyt Bank S.A., a wyemitowanych przez Kredyt International Finance B.V. – spółkę w 100% zależną od Kredyt Banku S.A.

Jednocześnie oceny ratingowe Kredyt Banku S.A. - długoterminowa Baa1, krótkoterminowa P-2, a także ocena siły finansowej D (wszystkie oceny ze stabilną perspektywą) agencja pozostawiła na niezmienionym poziomie.

Podwyższenie ratingu obligacji wyemitowanych przez Kredyt International Finance B.V. jest rezultatem zmiany w podejściu do przyznawania przez Moody’s Investors Service ocen ratingowych dla papierów dłużnych emitowanych w walutach przez niektóre podmioty. Obecnie stosowana metodologia umożliwia przyznawanie określonym papierom dłużnym oceny wyższej od oceny kraju, z którego pochodzi emitent.


INFORMACJA Z DNIA 20 GRUDNIA 2001 ROKU
Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że agencja ratingowa Moody`s Investor Service obniżyła ocenę siły finansowej dla kilku polskich banków w tym dla Kredyt Banku S.A. z "D+" na "D". Po tej zmianie perspektywa siły finansowej określona została na stabilną.
Powyższe posunięcie agencja ratingowa uzasadnia wpływem trudnej sytuacji gospodarczej na podstawy finansowe polskich banków.
Jednocześnie agencja Moody`s Investor Service pozostawiła oceny ratingowe Kredyt Banku S.A. długoterminowe i krótkoterminowe na niezmienionym poziomie tj.

  • ocena długoterminowa - "Baa1"
  • ocena krótkoterminowa - "P-2"


INFORMACJA Z DNIA 5 WRZEŚNIA 2001 ROKU
Zarząd Kredyt Bank S.A. informuje, że agencja ratingowa Moody's Investors Service Limited zmieniła ze stabilnej na negatywną perspektywę siły finansowej D+, dla kilku polskich banków w tym Kredyt Banku S.A. Powyższe posunięcie agencja ratingowa Moody's Investors Service Limited uzasadnia pogarszającą się sytuacją polskiej gospodarki i kondycją finansową polskich przedsiębiorstw, co może odbić się na jakości portfela kredytowego banków i tym samym mieć wpływ na ich wyniki finansowe w przeszłości.
Ponadto Zarząd Banku zwraca uwagę, że agencja ratingowa Moody's Investors Service Limited pozostałe oceny ratingowe Kredyt Banku S.A. zarówno długoterminowe jak i krótkoterminowe, pozostawiła na niezmienionym poziomie tj.

  • ocena długoterminowa "Baa1"
  • ocena krótkoterminowa "P-2"


INFORMACJA Z DNIA 10 STYCZNIA 2001 ROKU
Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 10 stycznia 2001 roku Kredyt Bank S.A. został poinformowany przez agencję ratingową Moody's Investor Service o przyznaniu dla Kredyt Banku S.A. oceny ratingowej:

  • długoterminowej "Baa1"
  • krótkoterminowej "P-2"
  • siły finansowej "D"*

Ocena ratingowa Baa1/P-2 jest maksymalną jaką może otrzymać Bank, gdyż jest ona równa ocenie przyznanej Polsce.
Pozytywna ocena długoterminowa i krótkoterminowa jak również ocena siły finansowej jest odzwierciedleniem wpływu inwestora strategicznego jakim jest KBC Bank NV oraz solidnych podstaw finansowych Banku dających możliwości dalszego rozwoju.

Skala ocen przyznawanych przez Moody`s Investor Service wygląda następująco (malejąco):
Długoterminowe: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca, C
Krótkoterminowe: P-1, P-2, P-3, Not Prime
Siły finansowej: A, B, C, D, E

*W związku ze zmianą skali ocen siły finansowej przez Moody's Investors Service w kwietniu 2001 r., ocena siły finansowej Banku wynosi obecnie D+.
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka