Ład Korporacyjny

Przyjęcie Dobrych Praktyk przez Walne Zgromadzenie

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że w dniu 20 kwietnia 2016 r. Walne Zgromadzenie przyjęło „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” wydane przez Giełdę Papierów Wartościowych, w brzmieniu przyjętym do stosowania przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku Zachodniego WBK S.A.

Ocena stosowania zasad Ładu Korporacyjnego

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że ocena stosowania zasad Ładu Korporacyjnego jest pozytywna. Pełna jej treść znajduje się w sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2016 r.

 

Przyjęcie Zasad ładu korporacyjnego przez Walne Zgromadzenie

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że w dniu 23 kwietnia 2015 r. Walne Zgromadzenie przyjęło „Zasady ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych”, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., w brzmieniu przyjętym do stosowania przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku Zachodniego WBK S.A.

Ład Korporacyjny

Materiały poniżej, składające się na dokument "Dobre praktyki w spółkach publicznych" zawierają zasady ładu korporacyjnego przyjęte przez Bank Zachodni WBK S.A.

Jest to zbiór szczegółowych zasad zachowania się, skierowanych zarówno do organów spółek oraz członków tych organów, jak i do akcjonariuszy.

 

Opis dokumentu Załącznik
Ład korporacyjny 2014 r. PDF, 326 KB
Ład korporacyjny 2013 r. PDF, 199 KB
Ład korporacyjny 2012 r. PDF, 274 KB
Ład korporacyjny 2011 r. PDF, 241 KB
Ład korporacyjny 2010 r. PDF, 145 KB
Ład korporacyjny 2009 r. PDF, 105 KB
Ład korporacyjny 2008 r. PDF, 65 KB
Ład korporacyjny 2007 r. PDF, 88 KB
Uchwała 9/2013 PDF, 25,1 KB
Załącznik do uchwały 9/2013 PDF, 73 KB
Uchwała 142/2011 PDF, 24,9 KB
Załącznik do uchwały 142/2011 PDF, 74,8KB
Uchwała 64/2010 PDF, 23 KB
Załącznik do uchwały 64/2010 PDF, 78 KB
Uchwała 87/2007 PDF, 24 KB
Załącznik do uchwały 87/2007 PDF, 60 KB
Dobre praktyki PDF, 473 KB
 

Informacja o stosowaniu przez Bank Zachodni WBK S.A. Dobrych Praktyk 2016

Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) informuje, że Zarząd i Rada Nadzorcza Banku podjęły stosowne uchwały w sprawie przyjęcia treści "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016" wydanych przez Giełdę Papierów Wartościowych Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.

Bank informuje, że w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Zgromadzenia Banku zostanie umieszczony punkt dotyczący przyjęcia rekomendacji i zasad szczegółowych zawartych w Dobrych Praktykach 2016.

Treść Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 dostępna jest pod linkiem: Dobre Praktyki 2016.

 

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Informacja o stosowaniu „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.

Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) informuje, że Zarząd i Rada Nadzorcza Banku podjęły stosowne uchwały w sprawie pełnego stosowania z dniem 1 stycznia 2015 r. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. („Zasady”). Przyjmując Zasady, Bank miał na względzie wyrażony przez Komisję Nadzoru Finansowego cel Zasad, tj. zapewnienie wspólnych standardów ładu korporacyjnego wszystkich podmiotów nadzorowanych, a także nienaruszanie przez Zasady praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz zasadę proporcjonalności, wynikającą ze specyfiki działania Banku.

Ponadto, Bank informuje, że w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Zgromadzenia Banku umieszczony zostanie punkt dotyczący przyjęcia Zasad.

Tekst Zasad znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem - 
http://www.knf.gov.pl/Images/Zasady_ladu_korporacyjnego_22-07-2014_tcm75-38575.pdf

 

Polityka Różnorodności

Bank Zachodni WBK dba o równe traktowanie pracowników, nie różnicując ich z uwagi na płeć, wiek, stopień sprawności, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną.

Bank od lat stosuje dobre praktyki promujące różnorodność, a kompleksowa polityka w tym zakresie jest w trakcie opracowania. Poszanowanie indywidualności, propagowanie równego traktowania i przeciwdziałanie dyskryminacji stanowią element wielu istniejących od lat polityk i procedur, są przede wszystkim częścią codziennej działalności Banku w ramach cyklu życia zawodowego pracownika w naszej organizacji. Począwszy od procesów rekrutacyjnych, zatrudnienie, poprzez okres pracy (warunki zatrudnienia, dostęp do szkoleń i aktywności rozwojowych, możliwości awansu) na rozwiązaniu współpracy skończywszy Bank przestrzega zasad równego traktowania.

Poszanowanie różnorodności dotyczy także Zarządu Banku i najwyższej kadry menedżerskiej Banku. Tworzą ją osoby o różnej płci, wieku, doświadczeniu, wykształceniu.

Płeć Kobiety Mężczyźni
Zarząd 1 9
Kluczowi menedżerowie 6 22

 

Wiek 30-40 lat 41-50 lat 51-60 lat powyżej 60 lat
Zarząd 1 6 3 0
Kluczowi menedżerowie 8 15 5 0

 

Staż do 5 lat 5-10 lat 10-15 lat 15-20 lat 20-25 lat powyżej 25 lat
Zarząd 2 1 1 1 5 0
Kluczowi menedżerowie 1 4 4 9 9 1

 

 

Udział kobiet w zarządzaniu

Informacja o udziale kobiet w kadrze zarządzającej Banku Zachodniego WBK SA.

Bank Zachodni WBK S.A. przykłada starań, aby w kadrze zarządzającej zapewniony był zrównoważony udział kobiet i mężczyzn. Na dzień 1 października 2015 r. w Radzie Nadzorczej zasiadały dwie kobiety, natomiast w Zarządzie jedna.

 

Informacja w zakresie prognozowanych kosztów programu motywacyjnego V

Całkowity koszt Programu V oszacowany został na poziomie 57 mln złotych. Oszacowanie nastąpiło w oparciu o pierwotną liczbę uczestników oraz początkową wycenę korzyści dla osób uprawnionych. Koszty zostaną rozłożone na okres 3 lat funkcjonowania programu. Ich faktyczna wartość w danym okresie sprawozdawczym zależeć będzie od faktycznej liczby osób uprawnionych oraz od oceny realizacji przesłanek określonych w regulaminie programu.

Program V został przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30.06.2014.

 

Informacja dotycząca zasad zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

W Banku obowiązuje Polityka powoływania audytora przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej. Polityka odwołuje się do obowiązujących przepisów prawa oraz określa kryteria stosowane w procesie decyzyjnym.

 

Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego
Raport bieżący nr 34/2007

21-06-2007

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 22 lutego 2007 raportu rocznego Banku Zachodniego WBK SA, w którym Zarząd Banku oświadczył, że przestrzega zasad ładu korporacyjnego określonych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005" wprowadzonych Uchwalą Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Zarząd potwierdza stosowanie zasad zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005 za wyjątkiem zasady nr 42.

Bank Zachodni WBK S.A. zadeklarował, że będzie starał się aby zewnętrzny zespół audytorski był zmieniany co najmniej co pięć lat. Zasada ta nie może być obecnie stosowana, gdyż zgodnie z obowiązującą polityką Grupy w skład której wchodzi BZ WBK S.A., przyjęta jest zasada posiadania jednej firmy audytorskiej we wszystkich jednostkach Grupy.

Allied Irish Banks p.l.c. nie zdecydował się na zmianę audytora co w pełni odpowiada obowiązującym regulacjom europejskim (dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych), regulujących m.in. zasadę niezależności kluczowego partnera firmy audytorskiej odpowiedzialnej za przeprowadzenie badania, jeśli przynajmniej raz na siedem lat dokonuje się jego zmiany.

Ważną okolicznością jest również fakt, że proces raportowania finansowego Banku Zachodniego WBK SA za 2006 został przez obecną firmę audytorską poddany testowi w/g standardów, które zaleca ustawa Sarbanes-Oxley. AIB jest spółką notowaną również na giełdzie w Nowym Jorku. Oznacza to, że wszystkie jednostki AIB ( w tym również Bank Zachodni WBK S.A. wchodzący w skład Grupy AIB) muszą spełnić amerykańskie wymogi wynikające z tej ustawy, zwanej powszechnie SOX. Bank chciałby mieć pewność, że ustalone procedury i standardy księgowe zostaną potwierdzone w następnym roku. Tak więc ciągłość czynności audytorskich uznano za bardzo pożądaną.

Przy wyborze audytora Rada Nadzorcza BZWBK S.A. kieruje się przede wszystkim jakością oferowanej usługi i przestrzeganiem przez audytora światowych standardów rewizyjnych, a firma KPMG gwarantuje najwyższą jakość we wszystkich aspektach.

Władze Banku Zachodniego WBK S.A. uwzględniając dotychczasowe doświadczenia, wyrażają głębokie przekonanie, że decyzja o wyborze audytora na kolejny rok nie wpłynie na poziom niezależności i profesjonalizmu badania.

 

Podstawa prawna: § 29 Regulaminu Giełdy uchwalonego Uchwala Rady Giełdy 5/1114/2006 i nr 6/1114/2006 z dnia 15 lutego 2006.

 

Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego
Raport bieżący nr 54/2006

28.06.2006

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 22 lutego 2006 raportu rocznego Banku Zachodniego WBK SA, w którym Zarząd Banku oświadczył, że przestrzega zasad ładu korporacyjnego określonych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005" wprowadzonych Uchwalą Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Zarząd potwierdza stosowanie wszystkich zasad zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005.

 

Podstawa prawna: § 29 Regulaminu Giełdy uchwalonego Uchwala Rady Giełdy 5/1114/2006 i nr 6/1114/2006 z dnia 15 lutego 2006.

 

Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego - Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005
Raport nr 15/2005

30.06.2005 16:47 /Emitent/

Podstawa prawna Regulamin urzędowego rynku giełdowego - inne. W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 14 kwietnia 2005 raportu bieżącego nr 7/2005, zawierającego uchwale WZA nr 39 akceptującej treść Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005 w brzmieniu załączonym do tej uchwały, Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. oświadcza, iż przestrzega zasad ładu korporacyjnego zawartych w â??Dobrych Praktykach w spółkach publicznych 2005" wprowadzonych Uchwalą Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jednocześnie Zarząd Banku oświadcza, że w pełni zdaje sobie sprawę z konieczności zagwarantowania w Statucie stosowania zasady 14, co zostanie uczynione na najbliższym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Banku.

§ 27 ust. 2 Regulaminu Giełdy uchwalonego Uchwala Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 r. z późniejszymi zmianami

Podstawa prawna: Regulamin Urzędowego rynku giełdowego - inne. Data autoryzacji: 30.06.05 16:25

Marcin Prell - Dyrektor Banku

 
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka