Raporty Kredyt Banku 2012

Data Nr Tytuł
Grudzień
21.12.2012 37 Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. https://bank.santander.pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-kredyt-banku/2012/raport-biezacy-kredyt-banku-2012.html 1326/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki Kredyt Bank S.A.
06.12.2012 36 Uzyskanie decyzji dotyczącej memorandum informacyjnego przygotowanego przez Bank Zachodni WBK S.A. w związku z połączeniem Banku Zachodniego WBK S.A. z Kredyt Bankiem S.A.
05.12.2012 35 Zezwolenie na zmianę statutu Banku Zachodniego WBK S.A.
04.12.2012 34 Uzupełnienie raportu bieżącego https://bank.santander.pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-kredyt-banku/2012/raport-biezacy-kredyt-banku-2012.html 34/2012
04.12.2012 33 Uzyskanie zezwolenia KNF na połączenie Banku Zachodniego WBK S.A. z Kredyt Bankiem S.A.
Sierpień
31.08.2012 32 Asymilacja akcji
21.08.2012 31 Data uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki Reliz Sp. z o.o.
16.08.2012 30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku spółki Reliz Sp. z o.o.
01.08.2012 29 Sprzedaż akcji Żagiel S.A. przez Grupę KBC
Lipiec
30.07.2012 28 Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Banku S.A. w dniu 30 lipca 2012 r.
25.07.2012 27 Stanowisko Zarządu Kredyt Banku S.A. dotyczące planowanego połączenia Emitenta
24.07.2012 26 Wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Reliz Sp. z o.o.
19.07.2012 25 Decyzja Komisji Europejskiej
16.07.2012 24 Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu
02.07.2012 23 Umowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
Czerwiec
29.06.2012 22 Rozpoczęcie procesu likwidacji spółki Kredyt Trade Sp. z o.o.
28.06.2012 21 Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu oraz Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. w dniu 30 lipca 2012 roku
21.06.2012 20 Sprzedaż akcji KBC TFI SA
20.06.2012 19 Wydanie przez biegłego opinii z badania planu połączenia dla Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A.
19.06.2012 18 Sprzedaż akcji KBC TFI
14.06.2012 17 Rating Kredyt Banku S.A.
Maj
25.05.2012 16 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Banku S.A. w dniu 25 maja 2012 r.
25.05.2012 15 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
25.05.2012 14 Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za 2011 rok
11.05.2012 13 Plan połączenia Kredyt Banku S.A. i Banku Zachodniego WBK S.A
Kwiecień
27.04.2012 12 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 maja 2012 roku wraz z projektami uchwał z załącznikami i uzasadnieniami.
05.04.2012 11 Propozycja dotycząca podziału zysku za 2011 r.
Marzec
07.03.2012 10 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r.
02.03.2012 9 Rating Banku
Luty
28.02.2012 8 Zamiar połączenia Emitenta -porozumienia dotyczące rozpoczęcia prac mających na celu połączenie Kredyt Bank S.A. i Bank Zachodni WBK S.A.
23.02.2012 7 Wybór biegłego rewidenta Ernst&Young Audit sp. z o.o. Wybór biegłego rewidenta Ernst&Young Audit sp. z o.o.
23.02.2012 6 Propozycja dotycząca podziału zysku za 2011 rok
20.02.2012 5 Zmiana daty publikacji Raportu rocznego i Skonsolidowanego raportu rocznego
03.02.2012 4 Zmiana ocen ratingowych Banku
Styczeń
31.01.2012 3 Daty przekazywania raportów okresowych przez Kredyt Bank S.A.
26.01.2012 2 Informacja o transakcjach akcjami Kredyt Banku S.A. otrzymana od Pioneer Pekao Investment Management S.A.
17.01.2012 1 Sprzedaż akcji KBC TFI S.A.
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka