Raporty 2011

Data Nr Tytuł
Grudzień
29.12.2011 26 Decyzja o utworzeniu rezerwy na potencjalne zobowiązanie z tytułu odsprzedaży spółki Żagiel S.A. przez KBC Group
22.12.2011 25 Rating Banku
Październik
14.10.2011 24 Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmian statutu Kredyt Banku S.A.
Lipiec
27.07.2011 23 Informacja opublikowana przez Grupę KBC
14.07.2011 22 Rating Banku (informacja po korekcie)
13.07.2011 21 Informacja opublikowana przez Grupę KBC
Czerwiec
22.06.2011 20 Przyznanie ocen ratingowych
01.06.2011 19 Transakcja sprzedaży wierzytelności
Maj
25.05.2011 18 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Banku S.A. w dniu 25 maja 2011 r.
25.05.2011 17 Powołanie Zarządu Banku na nową kadencję
25.05.2011 16 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
25.05.2011 15 Podjęcie Uchwały w sparwie podziału zysku za 2010 rok
Kwiecień
27.04.2011 14 Ogłoszenie Zarządu Kredyt Banku S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 maja 2011 r.
26.04.2011 13 Transakcja sprzedaży wierzytelności
19.04.2011 12 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - transakcja sprzedaży wierzytelności
04.04.2011 11 Propozycja dotycząca podziału zysku za 2011 r.
04.04.2011 10 Decyzja Wiceprezesa Zarządu Banku o rezygnacji z ubiegania się o wybór na następną kadencję
Marzec
22.03.2011 9 Proponowana dywidenda
7.03.2011 8 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r.
Luty
25.02.2011 7 Informacja otrzymana od KBC Group NV
23.02.2011 6 Wybór biegłego rewidenta Ernst&Young Audit sp. z o.o.
16.02.2011 5 Informacja o transakcjach akcjami Kredyt Banku S.A. otrzymana od KBC Bank NV i KBC Group NV
09.02.2011 4 Podpisanie umów z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
09.02.2011 3 Korekta raportu bieżącego nr 2/2011- Informacja o transakcjach akcjami Kredyt Banku S.A. otrzymana od KBC Bank NV oraz KBC Group NV
08.02.2011 2 Informacja o transakcjach akcjami Kredyt Banku S.A. otrzymana od KBC Bank NV oraz KBC Group NV
Styczeń
20.01.2011 1 Daty przekazywania raportów okresowych przez Kredyt Bank S.A.
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka