Raport bieżący 2010

03.11.2010

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego - 18/2010

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że data przekazania do publicznej wiadomości Skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3 kwartał 2010 r. zostaje zmieniona z 10 listopada 2010 r. na 9 listopada 2010 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

15.09.2010

Zmiana w składzie Zarządu Banku - 17/2010

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Kredyt Banku S.A. na posiedzeniu w dniu 15 września 2010 r. powołała od dnia 15 września 2010 roku, w skład Zarządu, na funkcję wiceprezesa Zarządu pana Piotra Sztraucha i powierzyła mu zarządzanie i nadzór nad pionem finansów. Od dnia 15 września Zarząd Kredyt Banku S.A. będzie działał w składzie sześcioosobowym.

więcej»

29.07.2010

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego - 16/2010

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że data przekazania do publicznej wiadomości Skonsolidowanego raportu kwartalnego za 3
kwartał 2010 r. zostaje zmieniona z 10 listopada 2010 r. na 9 listopada 2010 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

26.05.2010

Decyzja o nie wypłacaniu dywidendy - 15/2010

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 4/2010 Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. w sprawie podziału zysku za 2009 rok, podjętą w dniu 26 maja 2010 r., dywidenda za rok 2009 nie będzie wypłacona.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

26.05.2010

Powołanie osób nadzorujących - 14/2010

W związku z podjęciem w dniu 26 maja 2010 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Banku S.A. Uchwały nr 26/2010 w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A., Zarząd Banku informuje, że Walne Zgromadzenie Kredyt Banku S.A. powołało Radę Nadzorczą w składzie:
1. Ronny DELCHAMBRE
2. Stefan KAWALEC
3. Dirk MAMPAEY
4. Adam NOGA
5. Jarosław PARKOT
6. Marko VOLJC
7. Andrzej WITKOWSKI

więcej»

26.05.2010

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Banku S.A. w dniu 26 maja 2010 r. - 13/2010

Zarząd Kredyt Banku S.A. podaje do wiadomości publicznej uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Banku S.A. w dniu 26 maja 2010 roku wraz z uzasadnieniami i załącznikiem.
Ponadto Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było 217 385 390 akcji tj. 80,02% kapitału zakładowego Banku.
W związku z Art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Banku podaje do wiadomości, że zgodnie z listą akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kredyt Banku S.A. w dniu 26 maja 2010 roku Akcjonariuszami uprawnionymi do 5% i więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu byli:

więcej»

29.04.2010

Ogłoszenie Zarządu Kredyt Banku S.A. o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 maja 2010 r. - 12/2010

Zarząd Kredyt Banku S.A. podaje do wiadomości publicznej treść Ogłoszenia o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26.05.2010 wraz z projektami uchwał i uzasadnieniami.

więcej»

26.04.2010

Wybór biegłego rewidenta Ernst&Young Audit sp. z o.o. - 11/2010

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Kredyt Banku S.A., na podstawie & 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, na wniosek Zarządu Banku, dokonała w dniu 26 kwietnia 2010 r. wyboru biegłego rewidenta Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Rondo ONZ 1, nr ewidencyjny 130, do przeprowadzenia niezależnego przeglądu i badania sprawozdań finansowych Kredyt Banku S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzonych na dzień 30 czerwca 2010 roku i 31 grudnia 2010 roku.
Kredyt Bank S.A. korzystał z usług firmy Ernst & Young Audit sp. z o.o. w zakresie przeprowadzania badania sprawozdań finansowych za rok 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 oraz 2009. Zmiana partnera nadzorującego badania sprawozdań finansowych miała miejsce w 2005 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacj bieżące i okresowe

26.04.2010

Proponowana dywidenda - 10/2010

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2010 z dnia 30 marca 2010 r. Zarząd Kredyt Banku informuje, że Rada Nadzorcza, na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2010 r. zaakceptowała projekt Uchwały w sprawie podziału zysku za 2009 r. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Banku S.A..
Powyższy projekt Uchwały w sprawie podziału zysku za 2009 rok przewiduje przeznaczenie całości zysku netto za rok obrotowy 2009 na zwiększenie funduszy podstawowych Banku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacj bieżące i okresowe

26.04.2010

Zmiana w składzie Zarządu Banku - 9/2010

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Kredyt Banku S.A. na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2010 r. powołała od dnia 26 kwietnia 2010 roku w skład Zarządu, na funkcję wiceprezesa Zarządu Pana Zbigniewa Kudasia, który będzie odpowiedzialny, jako Chief Operating Officer, m. in. za nadzór, zarządzanie i koordynację działań w obszarach rozwoju produktów, operacji bankowych i pionu IT.

Pan Zbigniew Kudaś jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej na SGH.

więcej»

15.04.2010

Informacja otrzymana od Pioneer Pekao Investment Management S.A. - 8/2010

Zarząd Kredyt Banku S.A. przekazuje w załączeniu informację otrzymaną od Pioneer Pekao Investment Management S.A.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

więcej»

30.03.2010

Propozycja dotycząca podziału zysku za 2009 rok - 7/2010

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że uchwałą z dnia 30 marca 2010 roku zatwierdził propozycję podziału zysku netto za rok 2009 i rekomendował ją do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą Kredyt Banku S.A. Powyższa propozycja nie przewiduje wypłaty dywidendy.
Ostateczna decyzja w zakresie podziału zysku netto za rok 2009 zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacj bieżące i okresowe

24.03.2010

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej - korekta - 6/2010

Zarząd Kredyt Banku S.A. przekazuje poniżej korektę do treści raportu bieżącego nr 6/2010 z dnia 23 marca 2010 r. pt. Rezygnacja członka Rady Nadzorczej:
po wyrazach : "Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu…" powinno być "23 marca 2010 r." zamiast błędnie wpisanego "23 lutego 2010 r.".
Jednocześnie Zarząd Kredyt Banku S.A. przekazuje poniżej pełną treść raportu bieżącego nr 6/2010 po dokonanej
korekcie:
Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 23 marca 2010 r. został poinformowany o wpłynięciu na ręce przewodniczącego Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A. informacji o rezygnacji Pana Marka Michałowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 23 marca 2010 r.

23.03.2010

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej - 6/2010

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 23 lutego 2010 r. został poinformowany o wpłynięciu na ręce przewodniczącego Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A. informacji o rezygnacji Pana Marka Michałowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 23 marca 2010 r.

23.03.2010

Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmian statutu Kredyt Banku S.A. - 5/2010

Zarząd spółki Kredyt Bank S.A w związku z uprawomocnieniem się w dniu 23 marca 2010 roku postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 26.02.2010 r., w sprawie zarejestrowania zmian Statutu Banku wynikających z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Banku S.A. z dnia 16 grudnia 2009 r, podaje do wiadomości informację o ww. zmianach:

więcej»

04.03.2010

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Banku - 4/2010

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 4 marca 2010 r. został poinformowany o wpłynięciu na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku rezygnacji Pani Lidii Jabłonowskiej-Luby z funkcji Wiceprezesa Zarządu Kredyt Banku S.A. i członkostwa w Zarządzie Kredyt Banku S.A. z upływem dnia 14 marca 2010 roku.
Powyższa rezygnacja wynika z przyjęcia przez Panią Lidię Jabłonowską-Lubę propozycji pracy w Centrali KBC.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

03.03.2010

Wykaz informacji przekaznych do publicznej wiadomości w 2009 r - 3/2010

Zarząd Kredyt Banku S.A. podaje do wiadomości wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, przekazanych przez Kredyt Bank S.A. do publicznej wiadomości w 2009 roku.
Jednocześnie Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że pełna treść raportów znajduje się na stronie internetowej: www.kredytbank.pl.

więcej»

22.02.2010

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej - 2/2010

Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że w dniu 22 lutego 2010 r. został poinformowany o wpłynięciu na ręce przewodniczącego Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A. informacji o rezygnacji Pana Francois Gillet z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 23 lutego 2010 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

21.01.2010

Daty przekazywania raportów okresowych przez Kredyt Bank S.A. - 1/2010

Zarząd Kredyt Banku S.A. podaje do wiadomości publicznej następujące daty przekazywania raportów okresowych:

1. Raporty Kwartalne Skonsolidowane Rozszerzone:
IV kwartał 2009 r. – 11 luty 2010
I kwartał 2010 r. - 12 maj 2010
II kwartał 2010 r. - 5 sierpień 2010
III kwartał 2010 r. - 10 listopad 2010
IV kwartał 2010 r. - 10 luty 2011

więcej»

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka