Raport bieżący nr 8/2019

05-03-2019

Deklaracja wypłaty dywidendy

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że stosując się w pełni do indywidualnego zalecenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego ("Zalecenie KNF") w dniu 25 lutego 2019 r. w sprawie zwiększenia funduszy własnych, podjął uchwałę rekomendującą przeznaczenie na dywidendę 25% zysku netto osiągniętego w 2018 r., a Rada Nadzorcza Banku pozytywnie zaopiniowała tę rekomendację. O Zaleceniu KNF Bank informował w raporcie bieżącym nr 6/2019 z dnia 25 lutego 2019 r.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę dobrą sytuację kapitałową Banku i Grupy Kapitałowej Banku, Zarząd Banku zgłosił propozycję, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą Banku, przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy:

 • - kwoty 514 026 364,32 zł z niepodzielonego zysku netto Banku za rok 2016 oraz
 • - kwoty 957 588 300,90 zł z niepodzielonego zysku netto Banku za rok 2017,
 • - kwoty 541 068 016,50 zł z zysku netto Banku za rok 2018
co oznacza, że proponowana dywidenda na:
 • - 1 akcję serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L oraz N będzie wynosić 19,72 zł,
 • - 1 akcję serii M będzie wynosić 14,68 zł,

   

Zarząd Banku proponuje, aby wyznaczyć dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 30 maja 2019 r. i dzień wypłaty dywidendy na dzień 14 czerwca 2019 r.

Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku nr 43 z dnia 17 maja 2017 r. w dywidendzie wypłacanej z zysku osiągniętego w 2016 r. nie uczestniczą akcje Banku serii M.

Zarząd i Rada Nadzorcza przedłożą powyższą propozycję wraz z rekomendacją Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku. Rekomendacja Zarządu Banku dotycząca propozycji wypłaty dywidendy

W dniu 25 lutego 2019 r. Bank otrzymał zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego ("Komisja") dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez Bank co najmniej 75% zysku wypracowanego w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. ("Zalecenie").

Z Zalecenia Komisji wynika, że na dzień 31.12.2018, Bank spełniał kryteria do przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy nie więcej niż 25% zysku wypracowanego w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Jednocześnie w otrzymanym zaleceniu Komisja podkreśliła, że Bank dokonując wypłaty dywidendy z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych powinien kierować się wytycznymi ustawy Prawo bankowe art.129 ust.3.

Zgodnie z art. 129 ust 3 ustawy Prawo bankowe, przeznaczenie do podziału między akcjonariuszy kwoty przekraczającej zysk netto za ostatni rok obrotowy pomniejszony o niepokryte straty, akcje własne oraz kwoty, które nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy tj w przypadku banku kwoty 2.167.161.368 zł. wymaga zgody Komisji. Możliwa do przeznaczenia na wypłatę w formie dywidendy dla akcjonariuszy banku kwota składająca się z 25% zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wraz z kwotą zysków niepodzielonych z lat 2016-2017 nie przekracza zysku netto banku za ostatni rok obrotowy.

Rekomendacja Zarządu Banku w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy z zysków niepodzielonych z lat ubiegłych tj.2016-2017 jest w pełni zgodna z Zaleceniem i wytycznymi Komisji.

Prowadząc politykę dywidendową Zarząd Banku oraz Rada Nadzorcza Banku ma na celu zachowanie silnej pozycji kapitałowej Banku i Grupy Kapitałowej Banku, poprzez utrzymanie optymalnej i dostosowanej do stopnia ryzyka wielkości i struktury funduszy własnych, gwarantujących utrzymanie odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej.

Poniżej przedstawiono argumenty na poparcie zgłoszonej propozycji tj. wypłacenia dywidendy z zysku netto za rok 2018 oraz niepodzielonego zysku netto Banku za rok 2016 oraz za rok 2017. O dobrej sytuacji kapitałowej Banku i Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. świadczą następujące wskaźniki osiągnięte na dzień 31.12.2018:

 • - Wskaźnik kapitału podstawowego Tier I Banku 15,85%
 • - Łączny współczynnik kapitałowy TCR Banku 18,04%
 • - Wskaźnik kapitału podstawowego Tier I Grupy 14,11%
 • - Łączny współczynnik kapitałowy TCR Grupy 15,98%

 

Współczynniki kapitałowe w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym kształtują się powyżej minimalnych współczynników kapitałowych wynikających z decyzji kapitałowych i rekomendacji organu nadzoru tj. Komisji Nadzoru Finansowego.

Zarząd Banku podejmując decyzje w zakresie zmian w funduszach własnych ma również na uwadze poziom i ryzyko nadmiernej dźwigni zdefiniowanej w Rozporządzeniu nr 575/2013. Na dzień 31.12.2018 poziom dźwigni finansowej ukształtował się odpowiednio na poziomie jednostkowym 9,53% i na poziomie skonsolidowanym 9,50%. Poziom dźwigni znacznie przekracza poziom regulacyjny i poziom do wypłaty dywidendy tj. 5%.

Zarząd uważa, że:

 • - poziom zysków zatrzymanych pozwala na realizację strategii przyjętej przez Bank/Grupę i zapewnia właściwą równowagę między wykorzystaniem kapitału oraz jego wzrostem;
 • - istniejąca baza kapitałowa odzwierciedla ostrożne podejście i akceptowalny poziom ryzyka związanego z bieżącą oraz przyszłą działalnością Banku oraz zapewnia bezpieczeństwo depozytów klientów.

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka