Raport bieżący nr 7/2019

04-03-2019

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 4 marca 2019 r. Pan José Manuel Campa złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Banku z dniem 4 marca 2019 r., w związku z jego udziałem w procesie wyznaczania Przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
§ 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka