Raport bieżący nr 6/2019

25-02-2019

Zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wypłaty dywidendy z zysku za rok 2018

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r., informuje, że dnia 25 lutego 2019 r. Bank otrzymał zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 lutego 2019 r. dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez Bank co najmniej 75% zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. ("Zalecenie").

Z Zalecenia wynika, że Bank spełnia kryteria do przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy nie więcej niż 25% zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka