Raport bieżący nr 5/2019

25-02-2019

Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zakwalifikowanie instrumentów kapitałowych – akcji serii N Santander Bank Polska S.A. do kapitału podstawowego Tier I

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 25 lutego 2019 r. Bank otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lutego 2019 r. – zezwolenie na zakwalifikowanie instrumentów kapitałowych, tj. akcji serii N Banku do kapitału podstawowego Tier I Banku i podwyższenia kapitału Tier I o kwotę 27 548 240 zł.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, Bank klasyfikuje aksje serii N Banku jako instrumenty w kapitale podstawowym Tier I od dnia uzyskania niniejszego zezwolenia.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka