Raport bieżący nr 4/2019

31-01-2019

Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. informuje, że w dniu 31 stycznia 2019 r. Bank zawarł, ze wszystkimi działającymi w Banku organizacjami związkowymi, porozumienie określające zasady zwolnień grupowych.

Strony porozumienia uzgodniły m. in. kryteria wyboru pracowników, których umowy o pracę zostaną rozwiązane w ramach zwolnień grupowych, warunki odpraw i dodatkowych świadczeń oraz zakres programu pomocy zwalnianym pracownikom. Uzgodniono także, że zwolnienia grupowe zostaną przeprowadzone w okresie od lutego 2019 do 31 grudnia 2019 r. i obejmą maksymalnie 1 400 pracowników.

Bank szacuje wysokość kosztów redukcji zatrudnienia na ok. 70-90 mln zł. i z tego tytułu zostanie utworzona stosowna rezerwa restrukturyzacyjna w księgach rachunkowych Banku.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka