Raport bieżący nr 33/2019

30-09-2019

Informacja dodatkowa w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że przekazuje do publicznej wiadomości Raport, zawierający informację dodatkową w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Raport jest wypełnieniem obowiązków wynikających z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/876 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji, a także rozporządzenie (UE) nr 648/2012 ("CRR"). Preferowaną strategią przymusowej restrukturyzacji Grupy Santander jest strategia wielu punktów kontaktowych - ang. Multiple point of entry ("MPE"). Bank jako istotny podmiot zależny, określony w strategii restrukturyzacji jako jeden z punktów wejścia, będący częścią grupy transgranicznej Santander, należy do grupy określonej jako globalna instytucja o znaczeniu systemowym i tym samym wypełnia warunki określone w art. 92a CRR. Poziom funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych na dzień 30 czerwca 2019 roku w odniesieniu do aktywów ważonych ryzykiem wyniósł 18,10% tj. powyżej wskaźnika minimalnego określonego na poziomie 16%. Raport odnośnie informacji dodatkowej w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. został zamieszczony w sekcji Relacje Inwestorskie -Adekwatność Kapitałowa.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka