Raport bieżący nr 31/2019

23-09-2019

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

    Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku, które odbyło się w dniu 23 września 2019 r. byli:

  • - Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander, Hiszpania, któremu przysługiwało 68 880 774 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 81,89% głosów na tym zgromadzeniu i 67,47% w ogólnej liczbie głosów oraz
  • - Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, któremu przysługiwało 4 800 000 głosów, co stanowiło 5,71 % głosów na tym zgromadzeniu i 4,7 % w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka