Raport bieżący nr 30/2019

23-09-2019

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 23 września 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołało Panią Isabel Guerreiro do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku.

Pani Isabel Guerreiro posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwoju i zarządzania systemami IT oraz zarządzania strategicznymi projektami w sektorze finansowym. Ukończyła Informatykę na Instituto Superior Técnico w Lizbonie oraz studia podyplomowe MBA INSEAD. Absolwentka programu Strategic Finance in Banking na Wharton Business School. Ukończyła szkolenia dla najwyższej kadry kierowniczej z zakresu Design Thinking BootCamp na Stanford University oraz Driving Digital and Social Strategy na Harvard University. Od 2005 roku zawodowo związana z Banco Santander Totta S.A. w Portugalii.

    Doświadczenie zawodowe

  • - Członek Zarządu odpowiedzialny za Cyfryzację i Transformację, Banco Santander Totta S.A. (od 01.2019 r.)
  • - Dyrektor Transformacji Cyfrowej odpowiedzialny za zarządzanie operacyjne kanałami tradycyjnymi i cyfrowych w Banco Santander Totta S.A._2014-2018)
  • - Dyrektor ds. Strategii Wholesale w Banco Santander Totta S.A (2013-2014)
  • - Dyrektor Dynamiki Sieci Placówek w Banco Santander Totta S.A (2009-2013)
  • - Pracownik Biura Bankowości Detalicznej w Banco Santander Totta S.A (2006-2008)
  • - Sub – Director Bankowości Detalicznej w Banco Santander Totta S.A (2005-2006)
  • - W latach 1995-2003 związana z Novabase Sistemas de Informação S.A., gdzie konsekwetnie rozwijała swoją karierę, pełniąc kolejno funkcję Programisty, Analityka Systemowego, Project Managera oraz Senior Managera
  • - Wykładowca akademicki przedmiotu Informatyka w Instituto Superior Técnico w Lizbonie (1992-1994)

Isabel Guerreiro nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka