Raport bieżący nr 3/2019

30-01-2019

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2018

Zarząd Santander Bank Polska S.A. _"Bank"_ przekazuje do publicznej wiadomości wybrane, wstępne, niezaudytowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. _"Grupa"_ za kwartał i rok zakończony 31 grudnia 2018 r., które przygotowano dla celów informacyjnych, niezależnie od obowiązków Grupy w zakresie raportowania okresowego.

Dodatkowe informacje, niestanowiące załącznika do niniejszego raportu, będą dostępne na stronie internetowej Banku www.santander.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie".

Dokumenty i pliki do pobrania

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _MAR_.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka