Raport bieżący nr 29/2019

23-09-2019

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.

Santander Bank Polska S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 września 2019 r.

  Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 • 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 • 4. Przyjęcie porządku obrad.
 • 5. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Podziału Santander Securities S.A., sprawozdania Zarządu z dnia 12 czerwca 2019 r. uzasadniającego podział Santander Securities S.A., opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale Santander Securities S.A.
 • 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Santander Securities Spółka Akcyjna.
 • 7. Powołanie członka Rady Nadzorczej.
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – wyodrębnionej jednostki organizacyjnej Santander Bank Polska S.A. – Centrum Usług Inwestycyjnych.
 • 9. Przedstawienie zmian do Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. wprowadzonych przez Radę Nadzorczą.
 • 10. Zmiany w Statucie Banku.
 • 11. Ustalenie wynagrodzenia dla nowego członka Rady Nadzorczej oraz zmiana Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 41 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej.
 • 12. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dokumenty i pliki do pobrania

 

Podstawa prawna:
§19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka