Raport bieżący nr 28/2019

19-09-2019

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") z głębokim żalem informuje, że w dniu 19 września 2019 r., otrzymał informację o śmierci Pana Witolda Jurcewicza – Członka Rady Nadzorczej Banku.

Dr Witold Jurcewicz od 2011 roku pełnił funkcję niezależnego Członka Rady Nadzorczej Banku, czuwając nad zapewnieniem należytego sprawowania nadzoru nad działalnością Banku.

Jego rozległe doświadczenie zawodowe, wybitna znajomość prawa oraz sektora bankowego miały ogromny wpływ na stabilny rozwój Bank.

Ze smutkiem żegnamy autorytet prawny, wieloletniego współpracownika oraz naszego kolegę.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka