Raport bieżący nr 26/2019

12-09-2019

Kandydat na członka Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 12 września 2019 r. otrzymał od akcjonariusza – Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander (Hiszpania):

- zgłoszenie kandydatury Pani Isabel Guerreiro na członka Rady Nadzorczej wraz z jej życiorysem oraz
- projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 23 września 2019 r. do punktów 7, 10 oraz 11 porządku obrad, tj. projekty uchwał (i) w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku, (ii) w sprawie zmiany w Statucie Banku oraz (iii) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla nowo powołanego członka Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. nr 41 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

Życiorys Pani Isabel Guerreiro oraz projekty otrzymanych uchwał Bank przekazuje w załącznikach do niniejszego raportu.

Rekomendacja Komitetu Nominacji Rady Nadzorczej Banku dotycząca zgłoszonej kandydatury wraz z wynikiem oceny odpowiedniości zostanie zamieszczona na stronie internetowej Banku pod adresem: www.santander.pl/wza

Podstawa prawna:
§19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka