Raport bieżący nr 25/2019

21-08-2019

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku oraz treść projektów uchwał (wraz załącznikami), które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku na dzień 23 września 2019 r. oraz projekty uchwał wraz z załącznikami, które mają być przedmiotem obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały dołączone do niniejszego raportu bieżącego jako oddzielne pliki.

Podstawa prawna:
§19 ust. 1 pkt 1 - 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka