Raport bieżący nr 22/2019

09-07-2019

Zmiana daty przekazania raportu okresowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2018 z dnia 6 listopada 2018 r. Santander Bank Polska S.A. niniejszym informuje o zmianie daty przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r., obejmującego także półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe ("Raport Półroczny").

Nowa data przekazania Raportu Półrocznego to 23.07.2019 r.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20).

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka