Raport bieżący nr 20/2019

26-06-2019

Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dotycząca asymilacji akcji Santander Bank Polska S.A.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("SAN PL") informuje, że w dniu 26 czerwca 2019 r. powziął informację o podjęciu w dniu 26 czerwca 2019 r. przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały w sprawie asymilacji 98 947 akcji na okaziciela serii M SAN PL (oznaczonych kodem PLBZ00000267) z 101 989 358 akcjami na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L oraz N SAN PL oznaczonych kodem PLBZ00000044 pod kodem PLBZ00000044 z dniem 1 lipca 2019 r. Asymilowane akcje serii M SAN PL rozpoczną notowania z pozostałymi akcjami SAN PL pod kodem PLBZ00000044, w dniu 1 lipca 2019 r., zgodnie z decyzją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna:
§ 17 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka