Raport bieżący nr 2/2019

18-01-2019

Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące indywidualnych założeń polityki dywidendowej na 2019 r. dla Santander Bank Polska

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") niniejszym informuje, iż w dniu 18 stycznia 2019 r. otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF"), w sprawie założeń polityki dywidendowej na 2019r.

Kryteria do wypłaty dywidendy do 75% wypracowanego zysku za rok ubiegły są tożsame z opublikowanymi w komunikacie KNF dotyczącym stanowiska organu nadzoru w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz powszechnych towarzystw emerytalnych w 2019 r. z dnia 15 stycznia 2019 r.

Kryteria do wypłaty dywidendy do 100% wypracowanego zysku za rok ubiegły, dodatkowo uwzględniają wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny.

KNF poinformowała Bank, że w wyniku dokonanych analiz w ramach testów warunków skrajnych, indywidualny narzut (ST) wykorzystywany w polityce dywidendowej banków komercyjnych, mierzący wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, po pomniejszeniu o obowiązujący od stycznia br. wskaźnik bufora zabezpieczającego, dla Banku wynosi 0,92 p.p.

Wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny definiowana jest jako różnica pomiędzy łącznym współczynnikiem kapitałowym ("TCR") w scenariuszu referencyjnym i TCR w scenariuszu szokowym (na koniec prognozy – 2020 r.). Do wyznaczania wskaźnika wzięto pod uwagę wyniki testów warunków skrajnych po uwzględnieniu korekt nadzorczych. Ze względu na obowiązujące w tym roku założenie stałości bilansu, czyli brak możliwości reakcji banków na negatywnie zmieniające się otoczenie zewnętrzne, wskaźnik ST jest pomniejszony o obowiązujący od stycznia br. wskaźnik bufora zabezpieczającego, tj. 2,5p.p.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka