Raport bieżący nr 19/2019

12-06-2019

Pierwsze zawiadomienie o planowanym podziale Santander Securities S.A., w ramach którego Santander Bank Polska S.A. jest jedną ze spółek przejmujących

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank"), działając na podstawie art. 539 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) ("ksh"), w zw. z art. 4021 ksh, zawiadamia akcjonariuszy po raz pierwszy o planowanym podziale Santander Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000066290 ("Spółka Dzielona" lub "Santander Securities"), poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Bank oraz na Santander Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321386 ("Santander Finanse") ("Podział").

Podział zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 1 ksh, tj.: poprzez:

  • 1. przeniesienie na Bank części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Santander Securities związanej ze świadczeniem usług maklerskich; oraz
  • 2. przeniesienie na Santander Finanse części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Santander Securities związanej z wykonywaniem działalności szkoleniowej.

Zgodnie z art. 530 § 1 ksh Spółka Dzielona zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu jej wykreślenia z rejestru, co nastąpi niezwłocznie po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego Santander Finanse w wyniku Podziału. Plan Podziału Santander Securities uzgodniony między Bankiem, Santander Securities oraz Santander Finanse i podpisany w dniu 12 czerwca 2019 r. został udostępniony w trybie art. 535 § 3 ksh poprzez umieszczenie na stronie internetowej Banku (pod adresem: https://bank.santander.pl/relacje-inwestorskie/prezentacje/plan-podzialu-santander-securities-s-a/plan-podzialu-santander-securities-s-a.html).

Na podstawie art. 540 § 31 ksh Bank informuje, że do dnia zakończenia walnego zgromadzenia Banku, którego porządek obrad przewidywać będzie podjęcie uchwały w sprawie Podziału, akcjonariusze mogą zapoznać się z poniższymi informacjami za pośrednictwem strony internetowej Banku, tj. akcjonariuszom udostępnia się:

  • 1) Plan Podziału Santander Securities (zawierający także informacje i dokumenty, o których mowa w art. 534 § 2 ksh, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 ksh w odniesieniu do Banku, względem którego nie jest wymagane sporządzanie takiego oświadczenia), dostępny na stronie: https://bank.santander.pl/relacje-inwestorskie/prezentacje/plan-podzialu-santander-securities-s-a/plan-podzialu-santander-securities-s-a.html ;
  • 2) sprawozdania finansowe Banku oraz sprawozdania zarządu z działalności Banku za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania dostępne na stronie: https://bank.santander.pl/relacje-inwestorskie/prezentacje/plan-podzialu-santander-securities-s-a/plan-podzialu-santander-securities-s-a.html ;
  • 3) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządu z działalności Santander Securities oraz Santander Finanse za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania dostępne na stronie: https://bank.santander.pl/relacje-inwestorskie/prezentacje/plan-podzialu-santander-securities-s-a/plan-podzialu-santander-securities-s-a.html ;
  • 4) sprawozdania zarządów Banku, Santander Securities oraz Santander Finanse z dnia 12 czerwca 2019 r. sporządzone dla celów Podziału dostępne na stronie: https://bank.santander.pl/relacje-inwestorskie/prezentacje/plan-podzialu-santander-securities-s-a/plan-podzialu-santander-securities-s-a.html .

Ponadto Bank wyjaśnia, że opinia biegłego z badania Planu Podziału Santander Securities w zakresie poprawności i rzetelności, o której mowa w art. 537 § 1 ksh, zostanie udostępniona na stronie internetowej Banku niezwłocznie po jej sporządzeniu przez biegłego wyznaczonego przez właściwy sąd rejestrowy, w celu umożliwienia akcjonariuszom zapoznania się z jej treścią w trybie art. 540 § 31 ksh. Informacja o możliwości zapoznania się z opinią biegłego zostanie przekazana w formie raportu bieżącego jako uzupełnienie niniejszego zawiadomienia.

Podstawa prawna:
Art. 539 § 1 i 2 ksh w związku z art. 4021 ksh i art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka