Raport bieżący nr 15/2019

16-05-2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. – podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, które odbyło się w dniu 16 maja 2019 r., podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

  • - 541 068 016,50 zł z zysku netto Banku za rok 2018,
  • - 957 588 300,90 zł z niepodzielonego zysku netto Banku za rok 2017 oraz
  • - 514 026 364,32 zł z niepodzielonego zysku netto Banku za rok 2016.

W podziale dywidendy wypłacanej z zysku osiągniętego w 2018 i 2017 r. uczestniczy 102 088 305 akcji (słownie sto dwa miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć) serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M oraz N.

W podziale dywidendy wypłacanej z zysku osiągniętego w 2016 r. uczestniczy 101 989 358 akcji (słownie: sto jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L oraz N. W podziale dywidendy wypłacanej z zysku osiągniętego w 2016 r. nie uczestniczą akcje serii M, zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku nr 43 z dnia 17 maja 2017 r.

Wartość dywidendy przypadającej na 1 akcję serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L oraz N wynosi 19,72 zł.
Wartości dywidendy przypadającą na 1 akcję serii M wynosi 14,68 zł,

Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest dzień 30 maja 2019 r., dniem wypłaty dywidendy – dzień 14 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka