Raport bieżący nr 14/2019

16-05-2019

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.

Santander Bank Polska S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 maja 2019 r.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 • 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 • 4. Przyjęcie porządku obrad.
 • 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2018.
 • 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2018.
 • 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2018 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2018 r.
 • 8. Podział zysku, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
 • 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Santander Bank Polska S.A.
 • 10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z jej działalności w 2018, z badania: sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2018 (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A.), wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2016, 2017 oraz 2018, oraz oceny działalności grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2018 r., przyjęcia oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sposobu wypełniania przez Santander Bank Polska S.A. obowiązków informacyjnych oraz wyników oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, a także dokonanie oceny stosowanej polityki wynagradzania oraz przyjęcie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
 • 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.
 • 12. Zmiany w Statucie Banku.
 • 13. Zmiana wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej.
 • 14. Zatwierdzenie Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz Polityki mianowania i sukcesji Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.
 • 15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Podstawa prawna:
§19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka