Raport bieżący nr 11/2019

10-04-2019

Warunki emisji bankowych papierów wartościowych Santander Bank Polska S.A. – bankowe papiery wartościowe serii J

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że w dniu 10 kwietnia 2019 roku Bank podjął decyzję o emisji bankowych papierów wartościowych serii J ("BPW") na następujących warunkach:
1. Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 26 kwietnia 2019 roku ("Data Emisji"),
2. Łączna wartość nominalna BPW wyniesie do 550.000.000,00 PLN,
3. BPW zostaną wyemitowane na podstawie art. 89 i 90 Prawa Bankowego oraz uchwały zarządu Banku nr 17/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.,
4. BPW zostaną wykupione w dniu 27 kwietnia 2020 roku ("Dzień Wykupu"),
5. Wartość nominalna jednej BPW wyniesie 1.000 zł,
6. Cena emisyjna BPW będzie równa wartości nominalnej BPW,
7. BPW będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 2,02% w skali roku,
8. Świadczenia z tytułu BPW będą mieć wyłącznie charakter pieniężny,
9. BPW nie będą zabezpieczone,
10. BPW będą emitowane jako BPW na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w dniu emisji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka