Raport bieżący nr 10/2019

20-03-2019

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Banku

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 20 marca 2019 r. Pan Feliks Szyszkowiak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 30 kwietnia 2019 r., w związku z powierzeniem mu globalnej funkcji kierowniczej w Grupie Banco Santander S.A.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka