Raport bieżący nr 8/2018

07-03-2018

Podjęcie uchwały przez Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. o zamiarze utworzenia banku hipotecznego.

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 7 marca 2018 roku podjął uchwałę o zamiarze utworzenia banku hipotecznego w strukturach grupy Banku, pod nazwą BZ WBK Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank Hipoteczny"). Kapitał zakładowy Banku Hipotecznego będzie wynosił 22.000.000 złotych. Jedynym akcjonariuszem Banku Hipotecznego będzie Bank.

Bank Hipoteczny będzie:
- specjalizował się w obsłudze mieszkaniowych kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych,
- nabywał wierzytelności z tytułu mieszkaniowych kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych do swojego portfela w oparciu o strategiczną współpracę z Bankiem,
- emitował hipoteczne listy zastawne.

Bank w związku z utworzeniem Banku Hipotecznego uzyska stabilne, długoterminowe źródło finansowania dla kredytów hipotecznych Banku, w postaci hipotecznych listów zastawnych. Utworzenie Banku Hipotecznego przyczyni się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa Grupy Kapitałowej Banku, a pośrednio może przyczynić się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa całego sektora bankowego.

Utworzenie Banku Hipotecznego wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej Banku oraz uzyskania przez Bank zgód regulacyjnych, tj. zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego na: (i) utworzenie Banku Hipotecznego oraz (ii) rozpoczęcie działalności przez Bank Hipoteczny.

O uzyskaniu wskazanych wyżej zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego, Bank poinformuje w odrębnych raportach.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

 
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka