Raport bieżący nr 7/2018

02-03-2018

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

NW nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r., Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. _"Bank"_ niniejszym przekazuje informację, że w dniu 2 marca 2018 roku Bank powziął informację, iż Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na nabyciu wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. przez Bank _"DBPL"_ oraz przejęciu przez Bank wyłącznej kontroli nad DB Securities S. A. _"Decyzja"_.

Jednocześnie Bank informuje, że wydanie Decyzji jest jednym z warunków niezbędnych do przeprowadzenia transakcji nabycia wydzielonej części DBPL przez Bank.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _MAR_.

 
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka