Raport bieżący nr 50/2018

21-12-2018

Rozliczenie emisji bankowych papierów wartościowych Santander Bank Polska S.A. – bankowe papiery wartościowe serii I

Nawiązując do raportów bieżących nr 46/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku oraz nr 49/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku, Zarząd Santander Bank Polska S.A. niniejszym informuje, że w dniu 21 grudnia 2018 roku nastąpiło rozliczenie emisji bankowych papierów wartościowych serii I ("BPW") wyemitowanych przez Santander Bank Polska S.A. Wszystkie BPW na łączną kwotę 150.000.000,00 PLN zostały objęte przez posiadaczy, na warunkach określonych w raporcie bieżącym nr 49/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku.

Termin wykupu BPW przypada na dzień 21 czerwca 2019 roku. BPW będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 2,05%.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka