Raport bieżący nr 47/2018

28-11-2018

Zawiadomienie Banco Santander S.A.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości zawiadomienie otrzymane w dniu 28 listopada 2018 r. od Banco Santander S.A., dotyczące zwiększenia udziału Banco Santander S.A. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Banku z 66,3% do 67,47%, do którego doszło w dniu 28 listopada 2018 r. w wyniku rozliczenia i zamknięcia transakcji pożyczki 1.200.000 akcji Banku, zawartej pomiędzy Banco Santander S.A. a Deutsche Bank AG.

Dokumenty i pliki do pobrania

 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka