Raport bieżący nr 42/2018 - korekta

22-10-2018

Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych - korekta

Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w raporcie bieżącym nr 42/2018 z dnia 22 października 2018 r., na skutek oczywistej omyłki pisarskiej został błędnie wskazany numer raportu bieżącego.

Było: "Raport bieżący nr 42/2018"

Powinno być: "Raport bieżący nr 39/2018"

Uwzględniając powyższe, numeracja kolejnych raportów bieżących Banku przekazywanych do publicznej wiadomości w 2018 roku będzie przedstawiała się w ten sposób, że kolejny raport bieżący Banku otrzyma numer 40/2018.

Podstawa prawna:
§ 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka