Raport bieżący nr 4/2018

07-02-2018

Emisja obligacji własnych Banku Zachodniego WBK S.A.

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. ("Bank") niniejszym informuje, iż w dniu 7 lutego 2018 podjął uchwałę wyrażającą zgodę na wyemitowanie przez Bank obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.000.000.000 (słownie: jeden miliard złotych), które po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego zostaną zaliczone do instrumentów Tier II Banku ("Obligacje").

Oferta Obligacji będzie prowadzona wyłącznie na terytorium Polski. Obligacje mogą zostać wyemitowane w jednej albo kilku seriach. Bank planuje przeprowadzenie emisji w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku. Szczegółowe warunki emisji zostaną ustalone w późniejszym terminie.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka