Raport bieżący nr 38/2018

08-10-2018

Nabycie przez Santander Bank Polska S.A. akcji Deutsche Bank Polska S.A. w związku ze spełnieniem się wszystkich warunków przewidzianych w umowie transakcyjnej dotyczącej nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r., Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("SAN PL") niniejszym informuje, że w związku ze spełnieniem wszystkich warunków przewidzianych w umowie transakcyjnej z dnia 14 grudnia 2017 r. ("Umowa Transakcyjna") dotyczącej nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. ("DBPL") ("Transakcja"), niezbędnych do przeprowadzenia tej transakcji, w dniu 8 października 2018 r. SAN PL nabył od Deutsche Bank AG 274 444 939 akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1 zł każda stanowiących ponad 10% kapitału zakładowego DBPL ("Nabywane Akcje") za łączną kwotę 257 959 800 zł.

Zgodnie z Umową Transakcyjną, Nabywane Akcje przestaną istnieć w dniu rejestracji obniżenia kapitału zakładowego DBPL w związku z Transakcją a SAN PL nie będzie posiadał żadnych akcji DBPL.

SAN PL zakłada, że Transakcja zostanie zakończona w czwartym kwartale 2018 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka