Raport bieżący nr 37/2018

20-09-2018

Emisja senioralnych obligacji niezabezpieczonych Santander Bank Polska S.A. o wartości 500,000,000 EUR w ramach Programu EMTN.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 25/2018 z dnia 30 maja 2018 r., nr 33/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. i nr 34/2018 z 31 sierpnia 2018 r. Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") niniejszym informuje, iż w dniu 20 września 2018 r. w ramach programu emisji euroobligacji ("program EMTN") Bank wyemitował senioralne obligacje niezabezpieczone o następujących parametrach:

  • a) Łącznej wartości nominalnej w wysokości 500,000,000 EUR (słownie: pięćset milionów Euro),
  • b) Stałym kuponie wynoszącym 0,7500% p.a. (płatnym rocznie),
  • c) Wartości nominalnej jednej obligacji 100,000 EUR (słownie: sto tysięcy Euro),
  • d) Kodzie ISIN: XS1849525057
  • e) Obligacje będą notowane na Irlandzkiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Euronext Dublin) oraz Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Agencje ratingowe Fitch Ratings oraz Moody’s Investor Service przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji ratingi na poziomie odpowiednio "BBB+" i "Baa1".

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka