Raport bieżący nr 36/2018

07-09-2018

Zmiana firmy Banku Zachodniego WBK S.A. na Santander Bank Polska S.A., zmiana siedziby, adresu i adresu strony internetowej oraz wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Santander Bank Polska S.A. informuje, że dzisiaj tj. 7 września 2018 r. zmianie uległa firma Banku Zachodniego WBK S.A. na Santander Bank Polska S.A. ("Bank").

Zarząd Banku informuje, że w dniu 7 września 2018 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 7 września 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku, przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku z dnia 16 maja 2018 r. ("ZWZ") uchwałami nr 32 i 33 (sygn. akt. WR.VI.Ns-Rej. KRS 19516/18/903).

Zarejestrowana zmiana Statutu Banku obejmuje zmianę firmy Banku oraz przeniesienie jego siedziby z Wrocławia do Warszawy. Tym samym zmianie uległ adres siedziby na: al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.

Ponadto Bank informuje, że zmianie ulega adres jego strony internetowej z www.bzwbk.pl na www.santander.pl.

Zmiany Statutu Banku oraz tekst jednolity Statutu Banku są dołączone do niniejszego raportu jako oddzielne pliki.

Dokumenty i pliki do pobrania

 

Podstawa prawna:
§5 pkt 1 i 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka