Raport bieżący nr 35/2018

06-09-2018

Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego

Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 6 września 2018 r. otrzymał od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny ("Fundusz") zawiadomienie, że w wyniku zbycia akcji Banku zmniejszył stan posiadania akcji Banku poniżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Banku.

Zawiadomienie w języku polskim stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Dokumenty i pliki do pobrania

 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka