Raport bieżący nr 33/2018

30-08-2018

Rating Fitch dla programu emisji euroobligacji (program EMTN) Banku Zachodniego WBK S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2018 z dnia 30 maja 2018, Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. ("Bank") niniejszym informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2018 agencja ratingowa Fitch przyznała rating (link do noty prasowej: https://www.fitchratings.com/site/pr/10042763) dla programu emisji euroobligacji Banku ("program EMTN").

Niezabezpieczony dług emitowany w ramach programu EMTN (Senior Notes) otrzymał rating ‘BBB+’, a dług krótkoterminowy rating ‘F2’. Jednocześnie, planowana emisja długu niezabezpieczonego otrzymała oczekiwany rating na poziomie ‘BBB+(EXP)’.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka