Raport bieżący nr 32/2018

08-08-2018

Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. ("Bank"), informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2018 r. otrzymał pismo, w którym Komisja Nadzoru Finansowego ("KNF") informuje o przeprowadzonym przeglądzie adekwatności wskaźnika bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym. W wyniku przeglądu, KNF stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające uchylenie lub zmianę decyzji KNF z dnia 4 października 2016 r. dotyczącą m. in. zidentyfikowania Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym w brzmieniu ustalonym decyzją KNF z dnia 19 grudnia 2017 r., o których Bank informował w raportach bieżących nr 34/2016 z dnia 12 października 2016 r. oraz nr 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r.

Nałożony na Bank bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym wynosi 0,50% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające Rozporządzenie (UE) nr 648/2012 ("CRR").

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka