Raport bieżący nr 30/2018

31-07-2018

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Bank Zachodni WBK S.A. akcji DB Securities S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r., Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. ("Bank") informuje, że dzisiaj, tj. w dniu 31 lipca 2018 r. powziął informację o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego ("KNF") decyzji stwierdzającej brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Bank Zachodni WBK S.A. 100% akcji DB Securities S.A.

KNF ustaliła, że nabycie akcji DB Securities S.A. powinno nastąpić do dnia 9 listopada 2018 r.

Jednocześnie Bank informuje, że wskazana wyżej decyzja KNF jest jednym z warunków niezbędnych do przeprowadzenia transakcji nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. przez Bank.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka