Raport bieżący nr 3/2018

31-01-2018

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2017

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. ("Bank") przekazuje do publicznej wiadomości wybrane, wstępne, niezaudytowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. ("Grupa") za kwartał i rok zakończony 31 grudnia 2017 r., które przygotowano dla celów informacyjnych, niezależnie od obowiązków Grupy w zakresie raportowania okresowego.

Dodatkowe informacje, niestanowiące załącznika do niniejszego raportu, będą dostępne na stronie internetowej Banku www.bzwbk.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie".

Dokumenty i pliki do pobrania

 

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) – informacja poufna

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka