Raport bieżący nr 3/2018 - korekta

31-01-2018

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2017 - korekta

Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank") informuje, że w raporcie bieżącym nr 3/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., w wersji polskiej załącznika "Wybrane dane finansowe za 2017 r.", na stronie 13, w ostatnim wersie akapitu "Wpływ MSSF 9 na ocenę adekwatności kapitałowej", na skutek omyłki pisarskiej zostało błędnie podane obniżenie współczynnika kapitału Tier 1 oraz całkowitego współczynnika kapitałowego Grupy BZWBK.

Zamiast:

" współczynnik kapitału Tier 1 oraz całkowity współczynnik kapitałowy Grupy BZWBK obniża się o 2 p.p."

Powinno być:

" współczynnik kapitału Tier 1 oraz całkowity współczynnik kapitałowy Grupy BZWBK obniża się o 2 bps"

Polska wersja załącznika "Wybrane dane finansowe za 2017 r." uwzględniająca powyższą korektę znajduje się w załączeniu.

Dokumenty i pliki do pobrania:

 

Podstawa prawna:
art. 17.1 MAR oraz § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka