Raport bieżący nr 29/2018

17-07-2018

Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na podział Deutsche Bank Polska S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r., Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. ("Bank") informuje, że dzisiaj, tj. w dniu 17 lipca 2018 r. powziął informację o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego ("KNF") decyzji zezwalającej na podział Deutsche Bank Polska S.A. ("DBPL") przez wydzielenie części majątku DBPL do Banku w zamian za akcje Banku emitowane dla Deutsche Bank AG.

Jednocześnie Bank informuje, że wskazana wyżej decyzja KNF stanowi warunek niezbędny do przeprowadzenia transakcji nabycia wydzielonej części DBPL przez Bank.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka