Raport bieżący nr 28/2018

12-06-2018

Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych serii F jako instrumentów w Tier II Banku Zachodniego WBK S.A.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 4/2018, 11/2018 oraz 12/2018, Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że w dniu 12 czerwca 2018 r. otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na zakwalifikowanie obligacji podporządkowanych serii F wyemitowanych w dniu 5 kwietnia 2018 r. przez Bank Zachodni WBK S.A. o łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN jako instrumentów w kapitale Tier II Banku na podstawie art. 127 ust. 2 pkt 2 Prawa bankowego w związku z art. 63 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

Podstawa prawna:
Artykuł 17 ust. 1 MAR.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka