Raport bieżący nr 27/2018

11-06-2018

Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 8 czerwca 2018 r. otrzymał od Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. ("Towarzystwo") zawiadomienie, że w wyniku nabycia akcji Banku przez zarządzane przez Towarzystwo: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny ("OFE") oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny ("DFE") zwiększyły stan posiadania akcji Banku powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Banku.

Według informacji zawartych w powyższym zawiadomieniu:
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: Transakcje nabycia akcji rozliczone w dniu 4 czerwca 2018 r.

2. Liczba akcji posiadanych przez OFE i DFE przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Liczba akcji: 4 960 909, co stanowiło 4,99% udziału w kapitale zakładowym Banku
Liczba głosów: 4 960 909, co stanowiło 4,99% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Banku

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: W dniu 4 czerwca 2018 r. na rachunku papierów wartościowych OFE oraz DFE znajdowało się: 4 993 431 akcji Banku, co stanowi 5,03% kapitału zakładowego, uprawniających do 4 993 431 głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku, co stanowi 5,03% ogólnej liczby głosów.

Kopia zawiadomienia w języku polskim stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Dokumenty i pliki do pobrania

 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka