Raport bieżący nr 26/2018

05-06-2018

Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Grupy Banku Zachodniego WBK S.A.

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 4 czerwca 2018 r. otrzymał pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informujące go o wspólnej decyzji organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, tj. Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (Single Resolution Board), Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ("BFG") oraz Banku Anglii (Bank of England) określającej minimalny wymóg dotyczący funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych ("MREL") dla Grupy Banku na poziomie 14,087% sumy zobowiązań ogółem i funduszy własnych. Wymóg ten powinien zostać osiągnięty do dnia 1 stycznia 2023 r.

MREL został wyznaczony na podstawie danych według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. Jednocześnie BFG zwrócił uwagę, że wymogi kapitałowe służące do kalkulacji MREL są wyznaczane przez Komisję Nadzoru Finansowego i ich zmiana może mieć bezpośredni wpływ na zmianę MREL.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka