Raport bieżący nr 25/2018

30-05-2018

Ustanowienie programu emisji euroobligacji Banku Zachodniego WBK S.A.

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. ("Bank") niniejszym informuje, iż w dniu 30 maja 2018 podjął uchwałę wyrażającą zgodę na ustanowienie przez Bank programu emisji euroobligacji Banku ("Obligacje"), w ramach którego łączna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych Obligacji w żadnym czasie nie przekroczy 5 mld EUR (lub równowartości tej kwoty w innych walutach).

Obligacje będą oferowane i sprzedawane poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki do, na rachunek lub na rzecz osób innych niż osoby amerykańskie zgodnie z Regulacją S (Regulation S) wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933).

Obligacje zostaną zarejestrowane w międzynarodowym systemie rejestracji papierów wartościowych prowadzonym przez Euroclear Bank SA/NV lub Clearstream Banking société anonyme, Luxembourg oraz Bank może ubiegać się o dopuszczenie poszczególnych serii Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Dublinie (Dublin Stock Exchange), Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) lub inny podmiot prowadzący rynek regulowany.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka