Raport bieżący nr 24/2018

30-05-2018

Decyzja o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Bank Zachodni WBK S.A. akcji Deutsche Bank Polska S.A. przez Komisję Nadzoru Finansowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r., Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank") informuje, że dzisiaj, tj. w dniu 29 maja 2018 r. powziął informację o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego ("KNF") decyzji o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Bank akcji Deutsche Bank Polska S.A. ("DBPL") w liczbie zapewniającej przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz udziału w kapitale zakładowym DBPL.

KNF ustaliła, że nabycie akcji DBPL powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2018 r.

Jednocześnie Bank informuje, że wskazana wyżej decyzja KNF jest jednym z warunków niezbędnych do przeprowadzenia transakcji nabycia wydzielonej części DBPL przez Bank.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka