Raport bieżący nr 22/2018

29-05-2018

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.

Bank Zachodni WBK S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2018 r.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5 .Przedstawienie istotnych elementów treści planu podziału Deutsche Bank Polska S.A. ("Plan Podziału"), sprawozdania Zarządu z dnia 23 lutego 2018 r. uzasadniającego podział Deutsche Bank Polska S.A., opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Podziału a dniem powzięcia uchwały o podziale Deutsche Bank Polska S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna zakładającej podwyższenie kapitału zakładowego Banku Zachodniego WBK S.A. ("Bank"), zmianę statutu Banku, dematerializacji akcji serii N Banku oraz ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Banku.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dokumenty i pliki do pobrania

 

Podstawa prawna:
§19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka