Raport bieżący nr 20/2018

16-05-2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. – podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, które odbyło się w dniu 16 maja 2018 r., podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.

Na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 307 627 055,40 z niepodzielonego zysku netto Banku za rok 2016.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 99 234 534 akcji (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści cztery) serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K oraz L. W podziale dywidendy wypłacanej z zysku osiągniętego w 2016 r. nie uczestniczą akcje serii M, zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku nr 43 z dnia 17 maja 2017 r.

Wartość dywidendy przypadającej na 1 akcję wynosi 3,10 zł.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) jest dzień 30 maja 2018 r., dniem wypłaty dywidendy – dzień 14 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. Wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych


Agnieszka Dowżycka